30.000 - 2.000 rokov pred Kristom


Lovci staršej doby kamennej (30.000 - 8.000 rokov pred Kristom)

mammutunterkiefer Už v staršej dobe kamennej pred približne 30.000 rokmi si udia zakladali svoje hlavné tábory popri rieke Morave. Odtiato vyrážali na lov mamutov, pravekých nosorožcov, sobov a divokých koní. Alebo sa vybrali zbiera rastliny a plody. Rieka im pritom bola dôležitým orientaèným bodom.

Pre svoje skrášovanie využívali udia mušle, schránky slimákov, ale aj perly a slonovinu.

V obci Grub nájdete ešte dnes dôkazy o osídlení tohto územia. Nachádzajú sa tu hroby a ohniská.


udia sa stali usadlejšími (5.700 - 2.200 rokov pred Kristom)

Vïaka klimatickému otepleniu sa premenila sprašová pôda po dobe adovej na úrodnú krajinu. Prvé ronícke kultúry túto pôdu využívali a rozširovali svoje usadlosti pred viac ako 7.000 rokmi pozdåž rieky Moravy, obzvláš na miesta, ktoré boli chránené pred povodòami. Úrodná pôda, dostatok vody a vhodná klíma boli ideálnymi predpokladmi pre ponohospodárstvo a chov zvierat. Obce Zwerndorf, Mannersdorf, Stillfried a Hohenau patria k prvým sídlam pozdåž Moravy.


TIP

V Museum für Ur- und Frühgeschichte (Múzeu praveku a ranných dejín) v Stillfried máte možnos vidie náradie a zbrane lovcov z doby adovej. Nájdete tu aj zbytky kostí z mamuta, nosorožca, divokých koní, sobov a losov z dôb približne pre 25.000 - 30.000 rokmi.CESTA |ÈASOM

Doba kamenná

Doba bronzová

Doba železná

Sahovanie národov

Stredovek

Habsburgovci

20. storoèie