2.200 - 800 rokov pred Kristom


Remeselníci a obchodníci

Rozkvitajúce ponohospodárstvo umožnilo rozvoj remesiel a obchodu. V spevnených sídlach sa tak vytvorila šachtická vrstva, napríklad na Buhubergu pri Weidendorfe. Poèetné nálezy hrobov a sídiel pozdåž rieky Moravy sú pôsobivými dôkazmi tejto doby.


Vznik obchodných ciest a obchodných centier

Opevnenie v obci Stillfried je dôkazom toho, že pozdåž Jantárovej cesty sa rozrastal nadregionálny obchod. V tomto období získavali obchodné centrá na význame. Stillfried bol významným sídlom a pevnosou na obchodnej ceste - mohutné opevnenia z doby bronzovej dokazujú ešte dnes vzrastajúci význam tejto obce. Opevnenie bolo postavené spoloène, za úèelom odvrátenia nebezpeèenstva východných jazdcov.

skelette Koniec neskorej doby bronzovej sa nazýval aj kultúrou popolnicových polí.

7 skeletov v hrbe pod násypom obranného opevnenia v Stillfriede (neskorá doba bronzová)


Cca. 2.800 rokov stará miska zo Stillfriedu

tasse V 19. storoèí bola nájdená miska zo Stillfriedu, naberacia nádoba. Podobné misky sa našli až po územie Talianska. Tento fakt znova poukazuje na èulý obchod pozdåž Jantárovej cesty. Miska zo Stillfriedu je príklad vzrastajúcej produkcie kovov v opevnení na rieke Morave. Po prvom nálezisku v Stillfriede boli všetky misky tohto typu nazvané "typ Stillfried".


Semeno vinièa hroznorodého z obdobia okolo roku 900 pred Kristom

Pri Stillfriede boli nájdené aj prvé semená kultúrneho vinièa hroznorodého. Nájdené semená sa prièleòujú k jedineènej kultúre vitis vinifera. Týmto má Stillfried najstarší dôkaz o vínnych kultúrach v Rakúsku a aj jeden z najstarších dôkazov v celej strednej Európe.


TIP

V Museum für Ur- und Frühgeschichte (Múzeu praveku a ranných dejín) v Stillfiede sú vystavené zaujímavé nálezy z celej doby bronzovej. Hodnotné hroby dokazujú do dnes veký význam obce: v hrobe neznámej vznešenej osoby sa našli dve uzdy, ozdobná brošòa a iné hodnotné predmety z bronzu.

spiralarmreifen    schmuck_bronzezeit2
Bronzové predmety z nálezu, neskorá doba bronzováCESTA |ÈASOM

Doba kamenná

Doba bronzová

Doba železná

Sahovanie národov

Stredovek

Habsburgovci

20. storoèie