KOSTOL V JEDENSPEIGEN

Kirche Jedenspeigen Tento romantický kostol bol údajne postavený v 12. storoèí, gotický chór medzi 1358 a 1360. Po požiari v dobe baroka bol kostol zaklenutý.

Najvýznamnejšími zmenami prešiel tento farský kostol v druhej polovici 19. storoèia. Na týchto zmenách pracovali známi stavitelia ako Friedrich von Schmidt, stavitel votívneho kostola, a Franz Sitte.

Prehliadka po dohode vopred
Kontakt: Farský úrad Jedenspeigen
Tel. +43 (0) 2536 / 82 49

KOSTOL A FRANTIŠKÁNSKY KLÁŠTOR V MALACKÁCH

Malacky Franziskanerkloster1 V 17. storoèí nechala rodina Pálffyovcov prestava bývalý polovnícky zámok na Františkánsky kláštor a nechala taktiež pristavi kostol. Obe stavby ukazujú štýlové elementy neskorého baroka a ranného baroka.V kostole máte možnos vidie známe Sväté schody (1653), ktoré sú ešte dnes vyhladávané mnohými pútnikmi. Hlavný oltár pochádza z roku 1720. Je to majstrovské dielo talianskeho rezbára Sagén. Náhrobok grófa Pálffyho pochádza z roku 1741 od Donnerovho žiaka J. Molla.

Prehliadka po dohode vopred
Kontakt: Rímsko-katolícky kostol v Malackách
Kláštorné námestie 3, 901 01 Malacky
Tel. +421 (0) 347 722 189

Rochuskapelle V roku 1637 požiadal Rudolf von Teuffenbach biskupa z Passau o súhlas s vystavaním kaplnky na znak úcty svätému Rochusovi. Chcel ju zriadi na vïaku, pretože jeho vojaci boli ušetrený pred morovou epidémiou. Do dnes je kaplnka jednou zo vzácnych príkladov talianskej renesancie severne od Álp. Stala sa charakteristickým znakom celého okolia.

Prehliadka po dohode vopred
Kontakt: Farský úrad Mannersdorf
Tel. +43 (0) 2283 / 28 72

PÚTNICKÉ MIESTO MARIANKA

Marianka Kirche Maria Geburt Obec s kláštorom zo 14. storoèia láka návštevníkov z blízka i z ïaleka. Lákavá je táto obec hlavne pre neobyèajný prameò v lese. Pred barokovou kaplnkou pri studni sú sochy pútnikov svätého Pavla a Antona. Obe tieto sochy sú dielom známeho majstra Georga Raffaela Donnera.

Socha sediacej Madony v kostole narodenia panny Márie bola vytvorená koncom 14. storoèia.

Kostol je prístupný, každý veèer je v òom slúžená sv. omša
Kontakt: Obecný úrad Mariánka
Školská Straße 32, Mariánka
Tel. +421 (0) 265 935 224


KOSTOL PANNY MÁRIE VO VE¼KÝCH LEVÁROCH

Velke Levare V roku 1729 nechal tento kostol postavi viedenský arcibiskup a kardinál Sigismund Kollonitz pri príležitosit 50. výroèia výazstva nad Turkmi.

Barokový kostol zapôsobí na Vás dvoma vežami a prednými kameòmi. Hlavný oltár ozdobený sochami anjelov, fascinuje rovnako ako vzácne obrazy a sochy svätých šiestich boèných oltárov.

V celej obci nájdete trojjazyèné informaèné tabule, ktoré vysvetlujú históriu.

Obecný úrad Velké Leváre
Kontakt: Tel. +421 (0) 34 7 794 317 oder +421 (0) 34 7 794 457