Táto cyklotrasa, ktorá je dobre oznaèená tabulami patrí k najkrajším v Rakúsku a vedie cez najsevernejšiu èas Dolného Rakúska, popri mnohých prírodných a kultúrnych pokladoch.

Velká èas trasy vedie po cestách bez premávky a po vedajších cestách s riedkou premávkou. Tieto cesty sa dajú zjazdi po etapách v oboch smeroch. Pôsobivá príroda, osamelé dediny, idylické zámky a regionálne pochúky lákajú na krátku odboèku a oddych.

Z Krems an der Donau pokraèuje cyklotrasa do Waldviertel. Ïalej popri rieke Dyje cez mierne pahorky Weinviertel až k idylickej lužnej krajine na Morave. Z Hohenau an der March prechádza táto trasa až do Marcheggu a tvorí èas cyklotrasy nazvanej March-Panorama-Radweg.

Staré, romantické vínne kopce popri rieke Morave a prekrásnu lužnú krajinu môžete prejs na bicykli bez strmých výstupov. Otvorené pivnice Vám isto narobia chúky na malú prestávku v nich. Vo vtáèej krúžkovacej stanici v Hohenau Vám ornitológovia dovolia prizera sa im pri práci. Brána k Moravsko-dyjskej nive je raj vtákov s jedineènými miestami na pozorovanie. Oplatí sa zastavi aj pri kolónií bocianov v Marcheggu: táto lužná krajina poskytuje domov najväèšej kolónii èiernych a bielych bocianov v Európe, ktoré si stavajú svoje hniezda na vysokých stromoch. Významné sú aj kolónie kormoránov a volaviek popolavých.

Dåžka trasy: cca. 450 km

viac informácií

NA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty