Záhorská cyklistická magistrála je dlhá cyklotrasa, ktorá z väèšej èasti vedie po štátnych cestách a vedie k najkrajším umeleckým a kultúrnym pamätníkom Záhoria.

Prvá etapa zaèína v Senici, v administratívnom centre Záhoria. Oplatí sa tu navštívi monumentálny kostol a Záhorskú galériu, ktorá sa nachádza v zámku. Senicu opustíte smerom na sever, odboète ale vèas na Rybky. Cez Oroské sa dostanete do Radošoviec, kde prejdete po štátnej ceste è. 51.

Po krátkom stúpaní sa dostanete do Mokrého Hája a odtia do historicky významného mesta Skalica. Na prehliadku mesta by ste si mohli vyhradi minimálne polovicu dòa. Obzvláš zaujímavá je rotunda Sv. Georga z 12. storoèia, odtiato je pekný výhad na mesto. Jednotlivé kostoly sú tiež hodné návštevy, najpôsobivejší je snáï Kostol Sv. Michala na Hlavnom námestí. Újs by ste si nemali necha ani Záhorské múzeum.

Zo Skalice sa dá pokraèova ïalej do Holíèa, ktorý ponúka mnohé umelecké pamätníky: veterný mlyn, kalvársky vrch, kostoly, zámok a nakoniec Keramické múzeum, ktoré je v budove bývalej manufaktúry. Smerom na sever vedie cyklotrasa cez Petrovu Ves do ciea Šaštin-Stráže.

Dåžka trasy: 51,5 kmNA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty