Táto cyklotrasa tvorí slovenskú èas March-Panorama-Radweg. Nezaèína priamo v obci Moravský Sv. Ján, ale severne smerom von z mesta na prvom odpoèívadle. Trasa vedie až do Devína. Tohto èasu nie je oznaèená pola oficiálneho systému STN a prechádza prevažne po asfaltovej ceste opodia hlavných ciest.

Najskôr sa ide popri Lakšárskom kanále do Malých Levár a chránenej prírodnej oblasti popri "Starom rybníku". Ïalej do Gajar s rano barokovým kostolom Nanebovzatia Panny Márie. Po ceste do Vysokej pri Morave prejdete chránenou prírodnou oblasou "Rozporeè". Trasa vedie ïalej do Devínskeho Jazera, kde vedie asfaltová cesta až k pôsobivému hradu Devín.

Ak máte ešte chu a silu, môžete si v Devíne urobi malý výlet dunajskou kompou do Hainburgu. (Prosím informujte sa vopred o èase jazdy). Tu sa konèí aj Dunajská cyklotrasa. Táto trasa sa dá samozrejme predåži, ak pôjdete do Bratislavy na most Lafranconi.

TIP

Jestvujú dve èasti Moravskej cyklotrasy, ktoré sa dajú prejs pešo: turistická trasa Moravský Sv. Jan - Velké Leváre a turistická trasa Vysoká Pri Morave - Devín.

Dåžka trasy: 72 kmNA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty