Táto cesta zaèína v Senici - na zaèiatku Záhorskej cyklistickej magistrály , ktorá je oznaèená èervenou - a vedie do Malaciek. Tam sa stretávajú opä tieto dve cyklotrasy. Ak budete nasledova cyklistickú magistrálu do Senice naspä, spravíte si zo svojej cyklotúry okružnú cyklotúru.

Na hlavnom námestí v Senici pôjdete najskôr na západ k železniènej stanici a ïalej cez most na letisko. Po prechode Moravskej Rudavy sa ponoríte do lesa, ktorý vedie cez Šáchorku k polu Pri Obražku.

Trasa vedie ïalej po lesnej ceste, popri lesnom domèeku Kalaštov do Borského Mikuláša. Tu pri kostole sa stretáva cyklotrasa s inou - oznaèenou zelenou farbou. Po približne 500 metroch ju znova opustíte a budete pokraèova po štátnej ceste 590 cez Lakšársku Novú Ves ku križovatke pri horskom domèeku Hrabovec, kde zaèína cyklotrasa oznaèená žltou farbou a vedie na juh. Mali by ste sa drža vavo a prídete do Studienky. Odtiato budete pokraèova bez nároènejších "stupákov" cez typický záhorácky borovicový les.

Cez most prejdete do Malaciek, kde sa napojíte znova na èervenú Záhorskú cyklistickú magistrálu. V Malackách si môžete prezrie Zámok rodu Palfyovcov s parkom, františkánsky kostol, kláštor a jednu zaujímavú synagógu.

Ak máte chu, môžete si Vašu cyklotúru predåži a urobi si z nej okružnú cestu. Nasledujte Záhorskú cyklistickú magistrálu, oznaèenú èervenou, ktorá vedie spä do Senice.

Dåžka trasy: 43,5 kmNA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty