Trasa zaèína v obci Tristín a vedie popri východnom svahu Malých Karpát cez vinohradnícke oblasti až do Modry. Z èasti sa stretáva s cyklotrasou oznaèenou modrou.

Ak opustíte Trstín, budete pokraèova po štátnej ceste 502 cez Smolenice do Smolenickej Novej Vsi. Smerom na Lošonec vedie cesta popri hrádzi pri obci Horné Orešany. Obe obce známe svojim èerveným vínom - Orešianske èervené víno.

Cez Dolany, kde môžete obdivova kostol so zaujímavou vežou, vedie cyklotrasa do Èastej. Na konci obce odboèíte dolava a pôjdete približne 2 kilometre ku Hradu Èervený kameò, ktorý stojí za to, aby ste zastavili a pokochali sa. Nádherný je aj hradný park. V minulosti bol sídlom rodu Fugger a Pálffy, dnes je kompletne zrenovovaný. Na jeho návštevu by ste si mali vyhradi èas, lebo popri zámockom múzeu s antickým nábytkom a obrazovou galériou sa oplatí vidie aj predstavenie sokoliarov v priahlom sokoliarskom areále (pred vstupom do zámku).

Z hradu pôjdete kúsok rovno, potom odboèíte a pôjdete do vrchu cez Pilu, po štátnej ceste 502, ktorou budete pokraèova cez Dubovú do Modry. Toto historické mesteèko leží na úpätí Malých Karpát. Vinárne a viechy Vám narobia chúky na pohárik dobrého vína a oddych po namáhavej ceste.

Dåžka trasy: 33 kmNA BICYKLI

Kamp-Thaya-March (KTM)

March-Panorama-Radweg

Der Muskateller

Der Traminer

Senica - Šaštin-Stráže

Moravská

Senica - Malacky

Popod Malé Karpaty