Marianka Pútnické miesto Marianka
Krížová cesta so 14 zastaveniami
Mariansky sviatok v septembri
Kostol narodenia panny Márie

Neïaleko od Stupavy leží Marianka, juhozápadne od Malých Karpát. Toto pútnické miesto je jedno z najviac navštevovaných na Slovensku, je bohaté na stavebné pamiatky s prevažne sakrálnym charakterom.


PÚTNICKÉ MIESTO MARIANKA SO ZÁZRAÈNÝM PRAMEÒOM

Kláštor zo 14. storoèia priahuje ešte dnes veriacich z celého Slovenska, ale aj so susedných štátov. Pre mnohých Rakúšanov je toto miesto známe pod pojmom Marienthal.

Marianka Pútnici navštevujú predovšetkým zázraèný prameò v blízkom lese, pod barokovou kaplnkou. Pred òou sú diela známeho majstra Georga Raffaela Donnera: sochy pustovníkov svätého Pavla a sv. Antona.

Cesta k ním vedie popri šiestich mariánskych kaplnkách. Na svahu môžete objavi krížovú cestu s ïalšími 14 kaplnkami.


TAJOMNÉ MIESTO

Mystický úèinok prameòa priahuje do dnes vea udí, ktorý dúfajú v uzdravenie touto vodou. Zapaujú svieèky na oltári a pripevòujú okolo oltára kamenné tabuky s prejavmi vïaky. ¼uïom z okolia slúži prameò ako zdroj pitnej vody.


MARIÁNSKY SVIATOK V SEPTEMBRI

Sv. Mária je považovaná za patrónku Slovenska. Na Mariánsku slávnos 25. septembra prichádzajú veriaci zo Slovenka a aj Moravy. Najznámejší kostol je rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie, ktorý bol v 18. storoèí prestavaný v barokovom štýle.

Malebná dedina Marianka je známa nielen pre svoju jedineènú atmosféru. Leží aj priamo na turistickej trase.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben