thebener_kogel V minulosti centrum chorvátskej kultúry
Prírodná rezervácia "Devínska Kobyla"
Sandberg (Pieskový kopec)- nálezisko terciárnych fosílií
Dendrologický park s pôvodnou vegetáciou

Devínska Nová Ves, predmestie Bratislavy, leží priamo na rieke Morave a je kombináciou dedinskej architektúry a panelových domov. Obec má 15.000 obyvatelov.


CENTRUM CHORVÁTSKEJ KULTÚRY

Devínska Nová Ves bola od mladšej doby kamennej až do epochy vekomoravskej ríše osídovaná rôznymi kultúrami. Po expanzii Turkov v roku 1526 utiekla chorvátska šachta do strednej Európy a táto obec sa stala centrom chorvátskej kultúry.


ZAUJÍMAVÉ RASTLINNÉ A ŽIVOÈÍŠNE DRUHY V CHRÁNENEJ PRÍRODNEJ OBLASTI

Medzi Devínskou Novou Vsou a Devínom leží prírodná rezervácia "Devínska Kobyla" ktorá patrí k najteplejším piesoèným miestam na Slovensku. Devínska Kobyla sa rozprestiera majestátne nad sútokom Moravy do Dunaja, ako aj nad Borskou nížinou. V chránenej prírodnej oblasti žijú teplomilné rastlinné a živoèíšne druhy, ktoré sa vyskytujú len v oblasti juhovýchodnej Európy. Juhovýchodné svahy boli v minulosti odlesnené a slúžili ako pastviny. Dnes sú skoro dve tretiny tejto oblasti pokryté dubovo bukovým lesom.


DENDROLOGICKÝ PARK

Dendrologický park leží na severnom úboèí Devínskej Kobyly, nad sídliskom Podhorské v Devínskej Novej Vsi.

Tu sú prezentované pôvodné druhy stromov a krov Devínskej Kobyly, ktoré boli v minulosti na Devínskej Kobyle udomácnené.


NÁLEZISKO TERCIÁRNYCH FOSÍLIÍ

Sandberg je náleziskom viac ako 250 najrôznejších druhov terciárnych fosílií. More, v ktorom tieto organizmy žili, pokrývalo toto územie pred asi 14 - 16 miliónmi rokov. Pôsobivé sú tu vzácne rastliny a zvieratá.

Túto krajinu okolo Devínskej Novej Vsi môžete objavova po tematickej turistickej trase "Zem ktorá so sebou nesie dejiny". Na jednej zastávke pripomínajú zbytky ostnatého drôtu a vojenský bunker dobu "železnej opony". Dnes sa v bunkroch cítia vemi dobre netopiere.

Chceli by ste podniknú vekú túru? Tak potom sa Vám ponúka Moravská cyklotrasa.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben