Turistická trasa vedie z Rabensburgu do pôsobivej lužnej krajiny.

Východiskovým bodom je zámok, azda pastva pre oèi každého návštevníka. Pôvodný hrad postavil rod Kuenringer a na zámok ho dali neskôr prestava príslušníci rodu Liechtenstein. Predovšetkým Maximilian von Liechtenstein, ktorý si Rabensburg vyvolil za svoje obúbené miesto vybudoval zámok na zaèiatku 17. storoèia do dnešnej podoby. Pozorný obdivovatelia tu môžu pozorova sokola myšiara, dažïovníka, kavku obyèajnú a keï sa zotmie aj netopierov.

Vedla tohto impozantného zámku svedèia dlhé aleje vedúce k polovníckym chatám a ïalekosiahle polia o starej vláde rodu Liechtenstein. V Rabensburgu sa oplatí vidiel aj kostol, neskorobaroková stavba.

Cesta vedie von k hospodárskym lúkám Rabensburgu, ktoré bývajú ešte stále pravidelne zaplavované vïaka polohe hrádze. Len kvôli tomu vznikol skutoèný vtáèí raj: kalužiak èervenonohý a chrapkáè polný, ako aj bociany a vzácne dravé vtáky ako haja èervená a haja tmavá sa tu dajú výborne pozorova. Ïalej pokraèuje trasa cez pôsobivé územie nivy až ku kaplnke sv. Anny na brehu mlynského ramena. Pod tieniacimi stromami gaštanov prídete po pol hodine pešej chôdze k bodu, odkial ste vyrážali na cestu - pri zámku.

Dåžka trasy: ca. 5,5 km

viac informácií ako PDF-Files:
strana 1 (113 kB)
strana 2 (104 kB)

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín