OBERWEIDEN - BAUMGARTEN - MARCHEGG:
Piesoèné kopce a široké polia


Neoznaèená turistická trasa zaèína medzi obcou Oberweiden a Schönfeld v piesoèných dunách, prechádza ïalej do Baumgarten an der March až k mestu bocianov Marchegg. Expedícia Vás povedie cez širokú rovinu Oberweiden s pohadom na Karpaty. Polia sú mozaikovito poskladané z pastvín, solných stepí a piesoèných kopcov.

Turistická trasa vedie až na Sandberg (161 m) cez krajinu dún s naviatymi pieskami , ktoré sú zarastené stepnou trávou. Táto pôsobivá krajina bola ovplyvnená usadeninami poèas a po dobe adovej a dnes predstavuje útoèisko pre vzácne panónske rastliny a zvieratá.

Za piesoènými dunami vedie cesta ïalej do obce Baumgarten an der March do chránenej krajinnej oblasti. Na prechádzku cez túto rezerváciu by si priatelia prírody a zvierat mali vyhradi dos èasu na vychutnanie si týchto krás. S ïalekohadom máte stále èo pozera. Keï pôjdete ïalej až k hrádzi, nasledujte "Biberwanderweg" (bobriu vychádzkovú cestu) (WWF) až do Marcheggu.

Približne 1150 hektárová lužná krajina severne od bocianieho mesta Marchegg poskytuje príbytok približne 60 domácimi hniezdiskami najväèšiu kolóniu bielych a èierny bocianov v Európe. Aj znaèná èas kolónií kormoránov, bielych a èiernych bocianov sa tu cíti dobre - mimochodom, najväèšia skupina v Európe. Z vysokého posedu sa Vám naskytne výborný výhlad do korún stromov - dubov, so svojimi klopkajúcimi obyvatemi.

Kto má ešte chu a dostatok síl, mal by putova ïalej k Breitensee. Oblas ochrany vtákov, o vekosi 40 hektárov oèarí svojim zoologickým a botanickým bohatstvom druhov a operenými raritami.

Dåžka trasy: cca 16 km

TURISTICKÉ TRASY V RAKÚSKU

Rabensburg

Hohenau

Ringelsdorf - Niederabsdorf

Drösing - Waltersdorf

Jedenspeigen - Sierndorf

Dürnkrut - Waidendorf

Stillfried

Ollersdorf

Angern - Mannersdorf - Stillfried

Oberweiden - Baumgarten - MarcheggTURISTICKÉ TRASY NA SLOVENSKU

Moravský Svaty Ján - Vel´ké Leváre

Vysoká pri Morave - Devín