Moravsky Sv. Jan Pontónový most do Rakúska
Historické spojenie východ - západ
Chránená prírodná oblas "Ceker - Èertova studòa"
Kostol svätého Jána krstitela

Moravský Svätý Ján, nazvaný aj St. Johann an der March, leží oproti Hohenau, na druhej strane pontónového mosta. Obe susedné obce udržujú dobré kontakty.


HISTORICKÉ SPOJENIE VÝCHOD - ZÁPAD

Moravský Sv. Ján bol údajne založený Johanitským rádom na ochranu moravského prechodu. Už v tom èase mal prechod význam ako východozápadné spojenie Jantárovej a Èeskej cesty.


PÔSOBIVÁ CHRÁNENÁ PRÍRODNÁ OBLAS

Chránená prírodná oblas "Ceker - Èertova studòa" bola založená na ochranu bohatého sveta rastlín a zvierat na oddelenom màtvom ramene rieky Moravy.


PRIESKUMNÉ VÝLETY

Rímsko-katolícky kostol sv. Jána krstitela sa urèite oplatí vidie. Predtým starý barokový kostol, ktorý bol v 19. storoèí nahradený.

Vychádzajúc z Moravského Sv. Jána môžete ís buï pešo, alebo na bicykli na prieskumné výlety: tematicky vyznaèená trasa vedie do Velkých Levár, popri cyklotrase vedie až k pôsobivému hradu Devín.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben