Habaner Hof Najväèšie zachované habánske sídlo
Habánske múzeum
Kostol Panny Márie
Èas chránenej prírodnej oblasti "Abrod"

Velké Leváre sú obzvláš pôsobivé najväèším zachovaným habánskym sídlom v celej Európe.


HISTORICKÁ STAVEBNÁ PAMIATKA: HABÁNSKY DVOR

Habánsky dvor vznikol v roku 1592. Dvor obkolesujú habánske domy, ktoré vytvárajú štvorec. Typické pre tieto domy sú žiariace biele hlinené steny, obytné plochy v podkroví a vysoké, machovo zelené slamené strechy.

V roku 1972 bol habánsky dvor vyhlásený za pamätník udovej kultúry. V Habánskom múzeu môžete dnes obdivova hodnotné exponáty rôznych cechov. udová keramika so známymi habánskymi vzormi sa ešte dnes vyrába v okolí Velkých Levár a je ponúkaná, ako obúbený suvenír.


KOSTOL PANNY MÁRIE

Habaner Hof Rímsko-katolícky kostol Panny Márie robí dojem svojimi dvomi vežami a jedným bohato èleneným prieèelím.

V roku 1792 bol postavený na príkaz viedenského arcibiskupa a kardinála Sigismunda Kollonitza ako pamätník pri príležitosti 50. výroèia víazstva nad Turkami.


BOHATÝ SVET RASTLÍN: CHRÁNENÁ PRÍRODNÁ OBLAS "ABROD"

Chránená prírodná oblas "Abrod" sa túli severne od Velkých Levár na rieku Rudavu. Je domovom vzácnych moèiarnych a vodných druhov vtákov a bohatej rôznorodosti rastlín.

Okolie Velkých Levár môžete najlepšie objavova pešo, alebo na bicykli.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben