Male Levare Kostol Márie na nebo vzatej
Chránená prírodná oblas "Starý Rybník"
Rekreaèná oblas "Rudava"
Kamienková pláž

Malé Leváre a Velké Leváre sú spollu historický spojené. Obyvatelia, ktorí boli pôvodne prevažne polnohospodári a rybári sa stali pod vplyvom Habánov šikovnými remeselníkmi.


NÁDHERNÝ KOSTOL

Rímsko-katolícky kostol Márie na nebo vzatej bol postavený v renesanènom štýle, neskôr bol zväèšený v barokovom štýle. Kaplnka imponuje najmä svojimi nádhernými barokovými sochami z 18. storoèia.


PREKRÁSNA PRÍRODA A JAZERO NA KÚPANIE

Všade naokolo Malých a Velkých Levár rastie znamenitá šparga, ktorá sa predáva èerstvá priamo z pola.

Teich von Rudava Jazerá na "Rudave" ponúkajú príležitos na kúpanie a rybárèenie.

Chránená prírodná oblas "Starý Rybník" v bezprostrednej blízkosti Malých Levár predstavuje pre mnohé bahenné vtáky vydarené útoèisko.

Kamienková pláž leží priamo na Morava Cyclica (March-Panoramaweg). Ani cyklistická trasa s tematickými tabuami nie je ïaleko. Pekné výlety smerom na Velké Leváre sa dajú robi èi už na bicykli, alebo pešo. Takto môžete zavíta aj do najväèšieho zachovaného habánskeho sídla v celej Európe.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben