Malacky Kostol a Františkánsky kláštor
Synagóga s orientálnou kopulou
Kaštie v renesanènom štýle
Slávnosti, koncerty a výstavy

Mesteèko Malacky je centrom južného Záhoria. Niektoré vemi pekné pozoruhodnosti by ste si nemali necha ujs, i keï celkový obraz mesta zhoršujú vysoké budovy, paneláky ešte z komunistickej doby.


STARÉ JADRO MESTA

Nádherný kostol a Františkánsky kláštor v Malackách pochádzajú zo 17. storoèia. Obzvlás zaujímavé sú viditené základné štýlové èrty neskorej renesancie a ranného baroka.

V centre mesta pripomína židovská synagóga s orientálnou kopulou a dvomi vežami prítomnos židovských obyvateov, ktorí žili v Malackách po stároèia.


KLÁŠTOR V RENESANÈNOM ŠTÝLE

Malacky Zvláštnou architektonickou pozoruhodnosou je kaštie postavený v renesanènom štýle, známy aj ako Pálfyho zámok. V 19. storoèí bol prestavaný na pekné sídlo šlachty s anglickým parkom. Dnes je využívaný na sociálne úèely.


SLOVENSKÉ SLÁVNOSTI, KONCERTY A VÝSTAVY

Mesto Malacky, ako kultúrne centrum regiónu Záhorie je javiskom poèetných udových festivalov, koncertov a výstav.

Po cyklotrase môžete ís až do Senice, kde táto trasa vlastne zaèína. Dá sa však prejs aj opaèným smerom z Malaciek.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben