Vysoka Pri Morave Chránená prírodná oblas "Rozporeè"
Pôsobivá lužná krajina
Priamo na rieke Morave
Východiskový bod na výlety

Vysoká pri Morave leží priamo na rieke Morave.


Priaznivá poloha na rieke Morave

História Vysokej pri Morave je úzko spojená s riekou Moravou. Vïaka vyvýšeninám, ktoré boli vytvorené na ochranu pred záplavami bolo možné skoré osídlenie tejto obce. Úrodná pôda a ryby z rieky predstavovali dobrý zdroj potravy. Okrem polnohospodárstva a lovu rýb sa obyvatelia venovali vèelárstvu a výrobe úžitkových predmetov z trstiny.


CHRÁNENÁ PRÍRODNÁ OBLAS A PREKRÁSNA LUŽNÁ KRAJINA

Severne od Vysokej pri Morave zaèína chránená prírodná oblas "Rozporeè". Vlhká pôda s dubovo jaseòovými lesmi, plnými hríbov prechádzajú cez piesoèné oblasti. Krajina dáva prístrešie neobyèajnej faune a flóre. Mnohé vodné a iné vtáky tu našli svoj domov.


VÝCHODISKOVÝ BOD NA VÝLETY

Vychádzajúc z Vysokej pri Morave vedie turistická trasa popri malebnom povodí rieky Moravy až k sútoku Moravy do Dunaja pri majestátnom Devínskom brale. Tam, kde si bociany z Marcheggu hadajú svoju výdatnú stravu. Túto oblas môžete pohodlne prejs aj po Moravskej cyklotrase.

SLOVENSKO

Moravský Sv. Ján
St. Johann/March


Velké Leváre
Großschützen


Malé Leváre
Kleinschützen


Gajary
Gairing


Malacky

Suchohrad
Dürnburg


Záhorská Ves
Ungereigen


Vysoká pri Morave
Hochstädten


Stupava

Mariánka
Marienthal


Devínska Nová Ves
Theben Neudorf


Devín
Theben