weiden2_lang

Obzvláš charakteristické pre jedineèný svet rastlín na Moravsko-dyjskej nive sú poèetné vàby. V èase jarných záplav poskytujú zvláštny mystický pohad.


Vàby milujú vlhko

Vàba má rada vodu. Poèas povodne jej nevadí, keï je dlhý èas úplne pod vodou. V minulosti slúžili vàby ako dodávatelia palivového dreva, oznaèovali hranice, a slúžili ako materiál na pletenie košíkov. Aj dnes sa ešte vàby tradiène využívajú. Odrezaním vàbových prútov vznikajú tzv. Kopfweiden (vàby strihané na hlavu).


Život v strome

weide Vàby s hrubými kmeòmi patria medzi rastliny s najbohatším výskytom hmyzu. Èím je kmeò starší a hrubší, tým sú vzácnejšie z pohadu ochrany prírody. Približne 700 druhov hmyzu žije na a vo vàbe. Týmto poskytuje dostatoènú potravu pre vtáky a iné zvieratá.

Obzvláš hus divá sa cíti v hustej korune stromu vàby dobre a využíva ju rada ako miesto na hniezdenie.

Kúdelníèka lúèna je nesporne najlepším stavite¾om pomedzi všetkými druhmi sýkoriek. Jej hruškovitý tvar siete si zavesí na prúty vàby. Jej mláïatá prichádzajú na svet v malom, hebkom vrecúšku.


Strom bosoriek

Vïaka svojmu mystickému vzh¾adu, bola vàba èasto oznaèovaná ako "strom bosoriek". Avšak jej lieèivé úèinky boli už vtedy nesporné: kôra vàby obsahuje salicín. Táto látka sa používa na zmiernenie reumatických bolestí a pôsobí aj na zníženie horúèky, pôsobí moèopudne, potopudne a utišuje boles. Z kôry vàby sa môže vyrába èaj.


Umenie v krajine

weidenturm Zo starej tradície rezania a pletenia prútov z vàb sa stalo "umenie v krajine": poèas jednej veselej slávnosti Weidenfest in Drösing (Sviatok vàb v Drösingu) sa zapletajú z prútov sochy, tieto sa zasadia do zeme a intenzívne sa zalievajú. Zakorenené sochy sa neskôr zazelenajú a ich zeleò ešte viac skrášli tieto umelecké diela.

NIVA | ZÁŽITOK

Tajný tip Morava a Dyje

Divoké lužné lesy

Bobor stavite

Lúky pod vodou

Svet pravekých rakov

Mystické vàby

Kvitnúca niva

Piesoèné duny & piesoèné kopce